Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

RODO

Treść

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających /Strony /Klientów jest Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  z siedzibą w Białej Niżne 431, 33-330 Grybów, Kontakt: 18 262 21 23 lub fax 525 525 200;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  Jolanta Gruca numer telefonu: 533 195 253 lub adres e-mail: jola.gruca23@gazeta.pl

3.     Administrator przetwarza dane osobowe Zamawiających w celu zawarcia lub realizacji Umowy oraz

        wykonania usług ZWiK dla Strony tj. eksploatacja sieci kanalizacyjnej – pobór wody lub odbiór ścieków

        z nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Dane osobowe Strony będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych ( rozliczenia, przedawnienia roszczeń itp).
 2. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących Strony i ich przetwarzania, Strona ma prawo do:
 1. żądania uzyskania dostępu
 2. żądania sprostowania
 3. żądania usunięcia
 4. żądania ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. żądania przenoszenia
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Niepodanie ich uniemożliwia zawarcie Umowy i realizację Usługi ZWiK.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWEYCH

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej w ramach realizacji Umowy oraz wykonywania Usług zobowiązuje się, że:
 1. nie będzie podejmował, powodował działań ani pozwalał na podejmowanie żądanych działań, które mogą powodować naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów RODO lub ich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, a przy tym będzie przetwarzał dane osobowe w sposób rzetelny i przejrzysty.
 2. będzie przetwarzał dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celu zawarcia i realizacji Umowy.
 3. będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w tym zakresie od zamawiającego.
 4. podejmie wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub bezprawnemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu dowolnych danych osobowych przechowywanych przez niego w imieniu zamawiającego
 5. nie przeniesie ani nie przekaże żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez spełnienia warunków określonych w art. 44-49 RODO, w tym warunków dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
35048