Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

RODO

Treść

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających /Strony /Klientów jest Zakład Wodociągów                                    i Kanalizacji  z siedzibą w Białej Niżnej 431, 33-330 Grybów, Kontakt:18 262 21 23 lub fax 525 525 200;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:                                                 adres e-mail: iod_jg23@gminagrybow.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Zamawiających w celu zawarcia lub realizacji Umowy                                oraz  wykonania usług ZWiK dla Strony tj. eksploatacja sieci kanalizacyjnej – pobór wody lub odbiór ścieków                         z nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być podmioty uprawnione                  na podstawie przepisów prawa jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu lub na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być również uprawnione podmioty kontrolujące lub prowadzące audyt           w przedmiotowym zakresie.
 5. Dane osobowe Strony będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych ( rozliczenia, archiwizacja)
 6. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących Strony i ich przetwarzania, Strona ma prawo do:                         a)     a)     żądania uzyskania dostępu
  1. żądania sprostowania
  2. żądania usunięcia – w sytuacjach określonych w art. 17 ust 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
  3. żądania ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach określonych  w art. 21 ust 1 – 6 RODO
  5. żądania przenoszenia – w sytuacjach określonych w art. 20  ust. 1 - 4 RODO
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Niepodanie ich uniemożliwia zawarcie Umowy i realizację Usługi ZWiK.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej w ramach realizacji Umowy oraz wykonywania Usług zobowiązuje się, że:

 1. nie będzie podejmował, powodował działań ani pozwalał na podejmowanie żądanych działań, które mogą powodować naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów RODO lub ich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, a przy tym będzie przetwarzał dane osobowe w sposób rzetelny i przejrzysty.
 2. będzie przetwarzał dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celu zawarcia i realizacji Umowy.
 3. będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w tym zakresie od zamawiającego.
 4. podejmie wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub bezprawnemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu dowolnych danych osobowych przechowywanych przez niego w imieniu zamawiającego 
 5. nie przeniesie ani nie przekaże żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez spełnienia warunków określonych w art. 44-49 RODO, w tym warunków dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
50245